Privacy Policy

Bekken Expert Ilse van Kesteren

September 2022 

Bekken Expert Ilse van Kesteren is gevestigd aan de Bleihof 19, 2215 XS, Voorhout en heeft een dependance in Roelofarendsveen, PLEK, Stationsstraat 2, 2371 SH, Roelofarendsveen.

Bekken Expert Ilse van Kesteren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bekken Expert Ilse van Kesteren
Ilse van Kesteren MSPT

Gespecialiseerde bekkentherapie bij volwassenen en kinderen

Registratienummer BIG-register 99046727004

Praktijklocaties:

Locatie Voorhout/Teylingen
Bleihof 19
2215 XS Voorhout 
0621912217
info@bekkenexpert.nl
www.bekkenexpert.nl

Locatie PLEK Roelofarendsveen Stationsstraat 2
2371 SH Roelofarendsveen
06 21912217
info@bekkenexpert.nl
www.bekkenexpert.nl

Ilse van Kesteren is eigenaar van de praktijk Bekken Expert Ilse van Kesteren en zij is te bereiken via info@bekkenexpert.nl

Bekken Expert Ilse van Kesteren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wil ik, Bekken Expert Ilse van Kesteren, u heldere en transparante informatie geven over hoe ik zal omgaan met uw persoonsgegevens. Ik zal alles doen om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Bekken Expert Ilse van Kesteren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Ik zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Ik passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Ik geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Ik op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, ik u hierop zal wijzen en deze zal respecteren.

Als paramedisch professional ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na het doornemen van mijn Privacy verklaring of in algemenere zin, vragen heeft of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens bovenaan deze verklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van cliënten, patiënten of leveranciers worden door Bekken Expert Ilse van Kesteren verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. het onderzoek- en behandelproces
 • Patiëntgegevens vastleggen ten behoeve van declaraties

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bekken Expert Ilse van Kesteren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • NAW gegevens
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;
 • Huisarts

Bekken Expert Ilse van Kesteren verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Uw persoonsgegevens worden door Bekken Expert Ilse van Kesteren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de behandelovereenkomst en 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Voor patiënten jonger dan 16 jaar gelden dezelfde regels als voor alle andere patiënten. Bekken Expert Ilse van Kesteren  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen in mijn dienstverlening

Geautomatiseerde besluitvorming

Bekken Expert Ilse van Kesteren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft hier besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

Bekken Expert Ilse van Kesteren gebruikt de volgende computerprogramma’s of computer systemen:

 • InEPD (elektronisch patiëntendossier-EPD) inclusief agendavoering. Dit is een web gebaseerd programma, waarbij de gegevens beveiligd in de Cloud (binnen Europa) worden opgeslagen.
 • Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Uit de GBA worden uw gegevens middels uw BSN in InEPD gezet.
 • Controle op Verzekeringsrecht (COV) via VECOZO. Met de COV ga ik na bij welke zorgverzekeraar u bent ingeschreven voor de basisverzekering en/of aanvullend pakket.
 • Zorgmail is een beschermde mailomgeving waarvan ik gebruik maak om te communiceren o.a. met uw huisarts of specialist.
 • Siilo is een beveiligde communicatie app voor zorgverleners. Hiermee kan ik snel en kort communiceren met andere zorgverleners. De gegevens worden maximaal 4 weken op de app bewaard, daarna worden ze automatisch verwijderd. Er wordt altijd om uw toestemming gevraagd indien er overleg gewenst is met andere zorgverleners.
 • Op de voicemail van Vodafone bewaren ik uw ingesproken bericht. Zodra deze is afgehandeld wordt deze verwijderd.
 • Novuqare MAPLe opslag van bekkenbodemmetingen, hier wordt niet uw naam maar het patiëntnummer uit het EPD aan gekoppeld
 • Microsoft Office – Administratieve doeleinden en communicatie.
 • SumUp-pinapparaat voor veilig betalingsverkeer. SumUp Limited is een geautoriseerde instelling voor elektronisch geld die wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland (referentienummer: nr. C195030) en is EMV- (Europay, Mastercard en Visa) en PCI-DSS-gecertificeerd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze bedrijven sluit ik een verwerkersovereenkomst af om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te borgen van uw gegevens. Bekken Expert Ilse van Kesteren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bekken Expert Ilse van Kesteren uw gegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Hiervoor heb ik een verklaring van geheimhouding ondertekend.

Zo maken ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (inEPD),
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Overleg over technische problemen bij bekkenbodemmetingen met de MAPLe (www.novuquare.nl)
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties/ boekhouding van Bekken Expert Ilse van Kesteren.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Bekken Expert Ilse van Kesteren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ik hanteer de bewaartermijnen zoals eerder aangegeven. Zie voor een toelichting:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Ik heb een verklaring van geheimhouding ondertekend.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen met daarnaast een dubbele authenticatie.
 • Ik anonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Ik test en evalueer deze maatregelen regelmatig.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele schriftelijke toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bekken Expert Ilse van Kesteren. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@bekkenexpert.nl  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Bekken Expert Ilse van Kesteren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Bekken Expert Ilse van Kesteren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bekkenexpert.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komt u er samen met mij niet uit, dan is dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.